Regelsæt for Jagtbueskydninger under Danmarks Jægerforbund.

  • 1 Generelt for skydninger under DJ.

Danmarks Jægerforbund afholder ét årligt forbundsmesterskab i jagtbueskydning (FM). Afholdelsen af FM går på skift mellem kredsene. Dato for FM, sted og afholdende kreds besluttes af Bueudvalget og offentligøres i januar på DJ’s hjemmeside.

  • 2 Kvalifikationsskydning.

Bueudvalget kan beslutte at der i de enkelte kredse afholdes kvalifikationsskydninger.

Kvalifikationsskydning afholdes i de respektive kredse, der også står for økonomien, via kredsregnskabet. Det er skyttens folkeregister adresse der bestemmer i hvilken kreds man skal stille op.

Til kredsskydningerne kan den arrangerende kreds vælge, at lade skytter der ikke er medlem af Danmarks Jægerforbund deltage, under forudsætning af at disse medlemmer betaler en højere deltagerpris.

  • 3 Tilmelding og betaling.

Tilmelding og betaling for skydningen foretages elektronisk via DJ’s hjemmeside. Frist for tilmelding er 10 hverdage før skydningen afholdes.

  • 4 Krav til Skytter, bue og pile.

Forbundsmesterskabet er kun åbent for medlemmer af Danmarks Jægerforbund.

Det er ikke nødvendigt at have jagttegn til den pågældende buetype man stiller op med.

Der skydes i to klasser: compound og traditionel (recurve og langbue), compoundklassen er delt i en junior-, dame- og en herrerække.

Juniorrækken er åben for drenge og piger og man er junior til og med det kalenderår man fylder 20 år.

Der skal anvendes bue og pil, som opfylder kravet til buejagt på råvildt jf. Bekendtgørelsen om våben og ammunition der må anvendes til jagt mv. Dog skal der skydes med fieldpoints.

Der må anvendes afstandsmåler og kikkert.

  • 5 Skudafgivelse.

Ved skudafgivelse skal en fod, knæ eller ben berøre standpladsskiltet/pæl.

En tabt pil, eller en pil der har forladt buen betragtes som afskudt, såfremt skytten ikke kan nå den fra standpladsen.

Alle deltagere skal skyde 1 skud til hvert mål fra standpladserne.

Mistede pile skal meldes til arrangementsledelsen ved skydningens afslutning.

  • 6 Målene.

Antal mål bestemmes af arrangementsledelsen, dog mindst 30 pointgivende.

Mål optil råvildtstørrelse, skal opstilles jagtrelevant på afstande fra 2-25 m. Mål større end råvildt kan opstilles på afstande mellem 2-40 m.

Som mål anvendes 2 dimensionale billeder på pilefang eller 3 dimensionale figurer (3D) dyr. Mål skal være med to ringe, en lunge og en hjertering. På mål med tre ringe tæller de to inderste som hjertering.

Det tilstræbes at både højre og venstre skytter oplever samme sværhedsgrad.

Skytterne må ikke ændre på standplads, bane eller målopsætning. Dette medfører diskvalifikation.

  • 7 Pointbedømmelse.

Træf i hjertering giver 5 point.

Træf i lungering giver 3 point.

Træf uden for lungeringen giver -1 point.

Ved eventuelt gennemskud i lunge/hjerteringen, regnes det som træf i hjerteringen.

Hvis pilen rører, eller bryder grænselinjen, tæller den altid indad til højere point. Tvivlstilfælde afgøres af patruljen ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller patruljelederens stemme dobbelt.

Ved pointligheder afgøres placeringen ved omskydning efter skydelederens instruks.

  • 8 Afvikling af skydningen.

Skytterne inddeles i patruljer med mindst 3 deltagere.

Der udpejes en patruljeleder i hver patrulje.

Patruljelederen fører points på udleverede skydekort, som han afleverer korrekt udfyldt til skydeledelsen efter endt skydning. Skydekortene underskrives af patruljelederen og skytten. Patruljelederens kort underskrives af vedkommende samt en af skytterne.

  • 9 Sikkerhed.

Der udpeges en skydeleder for hele skydningen, der inden skydestart gennemgår banen, og godkender denne.

Alle deltagere i skydningen har pligt til at følge skydelederens retningslinjer.

Alle mål opstilles, så der ikke kan opstå farer for skytten, andre deltagere eller udefrakommende under skydningen. Pilen må først sættes på strengen, når skytten står på standpladsen.

Buen må på intet tidspunkt trækkes over centrum af målet.

Under parolen skal skydelederen gennemgå sikkerhedsreglerne.

Overtrædes sikkerhedsreglerne af en skytte bortvises denne øjeblikkeligt.

Vedtaget april 2023